Advertisement
| Mapa Serwisu Mapa Serwisu | Galeria fotografii Galeria fotografii | Kontakt | Biuletyn Informacji Publicznej | Archiwalna wersja BIP |
poniedziałek, 10 grudzień 2018   
Menu serwisu
Strona główna
Nasza Gmina
Położenie
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Oświata
Biblioteki
Władze Gminy Słupca
Ochrona danych osobowych
Alkohole - wykaz
Dyżury aptek
Gminny kalendarz imprez
Przewodnik po urzędzie
Rada Gminy
Organizacje pozarządowe
Referendum 2015
Wybory ławników 2016-2019
Wybory samorządowe 2014
CAF-Wspólna Metoda Oceny
Kwalifikacje atutem w pracy
Komisje Rady
Herb Gminy
Zabytki
Gospodarka
Poradnik przedsiębiorcy
Turystyka
Weimar i Słupca - oficjalni partnerzy
Sołectwa
Telefony alarmowe
Prawo lokalne
Akty normatywne i inne akty prawne
Wzory dokumentów
Przetargi - nieruchomości
Zamówienia publiczne
Przetargi - archiwum
Plany zamówień publicznych
Zamówienia publiczne pon. 30 tyś Euro
Ogłoszenia i informacje
Badania ankietowe
Niezbędne programy.
Ochrona środowiska
Energia wiatrowa
Program ochrony środowiska
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Rejestr działalności regulowanej
Regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Rejestr planów miejscowych
Strategia Rozwoju Gminy Słupca na lata 2014-2020
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Archiwum aktualności
Badanie satysfakcji klienta
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Słupca
Rolnictwo
Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Słupca
Fundusz Sołecki
Cyfrowe samorządy - POWER
100 rocznica Odzyskania Niepodległości
Informacje z ZUS
Wybory samorządowe 2018
Separator

Separator

Separator

Separator

100 rocznica Odzyskania Niepodległości

BIP_LOGO

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy


Separator

Separator

pl.id

Separator

Separator

Europa

Separator

Separator

Prawo miejscowe

Separator

Separator

Dzienniki Urzędowe RP

Separator

Separator

Statystyka
odwiedzających: 4517876


Strona główna arrow Wybory ławników 2016-2019
21.05.2015 r. Wybory ławników do sądów 2016-2019 Drukuj E-mail

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz.133) Biuro Rady Gminy Słupca informuje, że w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. należy zgłaszać kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Słupcy.
Spośród zgłoszonych kandydatów Rada Gminy dokona wyboru jednej osoby na ławnika do Sądu Rejonowego w Słupcy.


Kandydata  na ławnika zgłaszają Radzie  Gminy: prezesi  właściwych  sądów, stowarzyszenia ,organizacje związkowe,  inne organizacje społeczne i zawodowe , zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu  obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji
Druki zgłoszeń kandydatów na ławników można otrzymać w Urzędzie  Gminy w Słupcy pok.20  lub na stronie internetowej Gminy. Informacji w powyższej sprawie udziela Najdzińska Sylwia – Inspektor ds. obsługi organów gminy i samorządów wiejskich pok. Nr 20 , tel. 63 276-36-76 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
1) Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) Jest nieskazitelnego charakteru,
3) Ukończył 30 lat,
4) Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) Nie przekroczył 70 lat,
6) Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) Posiada, co najmniej wykształcenie średnie.


ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
1) Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) Adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) Radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) Duchowni,
7) Żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) Funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) Radni gminy, powiatu i województwa.

NIE MOŻNA BYĆ ŁAWNIKIEM JEDNOCZEŚNIE W WIĘCEJ NIŻ JEDNYM SĄDZIE.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na podstawie karty zgłoszenia. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na tej liście. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest nie dopuszczalne.

 


/-/ Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kopczyński

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika - proszę kliknąć, aby pobrać

Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika:
1)  Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 UWAGA: Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi kandydat na ławnika.

Załącznik :   druk zapytania o udzielenie informacji o osobie kandydata na ławnika - proszę kliknąć, aby pobrać

2) Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

Załącznik: wzór oświadczenia - proszę kliknąć, aby pobrać

 3) Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,
     że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 

Załącznik : wzór oświadczenia - proszę kliknąć, aby pobrać

4) Dodatkowe oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich,

Załącznik : wzór oświadczenia - proszę kliknąć, aby pobrać

5) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia , wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

UWAGA: Koszt opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.


Załączniki: Wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika - proszę kliknąć, aby pobrać

6) Listę osób , zawierająca imię (imiona), nazwisko , numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,

Załączniki Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika - proszę kliknąć, aby pobrać


7) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzającego wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia , innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenie kandydata,

UWAGA:
 1) Załącznik należy dołączyć do karty zgłoszenia kandydata na ławnika tylko w przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym kandydata jest stowarzyszenie albo inna organizacja społeczna lub zawodowa.

2) Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu albo zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

8)  2 zdjęcia  które należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać imię i nazwisko.
 

Gościmy
Aktualnie jest 4 gości online

Pokaz slajdów

10 Grudnia 2018
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Andrzej, Daniel,
Judyta, Julia,
Maria, Radzisława
Do końca roku zostało 22 dni.


Cookies

Herb Gminy

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

Unia Nadwarciańska


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Poradnik przedsiębiorcy

Poradnik przedsiębiorcy
ePUAP
Schronisko dla zwierząt

www.bip.gov.pl

BIP

biznes.gov.pl
biznes.gov.pl
WFOŚiGW