06.11.2018 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca

7 listopada 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.)
w związku z uchwałą Nr XLV/317/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/333/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 maja 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
od 14 listopada 2018 r. do 13 grudnia 2018 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Słupca w godzinach od 7:30 do 15:30, w pokoju nr 24.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca o godzinie 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 stycznia 2019 r.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Wójta Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, email: sekretariat@gmina.slupca.pl , w terminie do dnia 04 stycznia 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Słupca.
Obszar opracowania miejscowego planu wyłożonego do publicznego wglądu obejmuje następujące tereny:
– obręb Cienin Zaborny: dz. nr 454/27;
– obręb Józefowo: dz. nr 307/1;
– obręb Kochowo: dz. nr 152/1 i 152/2;
– obręb Kotunia: dz. nr 15/2, 14/2, 13/2, 12/2, 11/2;
– obręb Młodojewo: dz. nr 478/2, 738/2, 508/1, 508/3, 508/4;
– obręb Piotrowice: dz. nr 145/2 i 471/23;
– obręb Wola Koszucka-Parcele: dz. nr 43/14 i część dz. nr 43/18, 43/5 i 43/7.

Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna Kazuś

 

Projekt uchwały Rady Gminy Słupca w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Słupca w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca

Prognoza oddziaływania na środowisko

Oświadczenie do prognozy oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Słupca

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Słupca

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Słupca

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Słupca

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Słupca

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/