Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu położonego w obrębie Kotunia

30 kwietnia 2024

Słupca, dnia 30.04.2024 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SŁUPCA


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu położonego w obrębie Kotunia
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o:

  • podjęciu Uchwały Nr LXXXI/500/24 z dnia 15.03.2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu położonego w obrębie Kotunia;
  • przystąpieniu do sporządzenia wyżej wymienionej zmiany plany miejscowego;
  • przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej projektu wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Zmiana planu obejmuje zmianę części tekstowej obowiązującego planu w zakresie sposobu pozyskiwania ciepła dla celów grzewczych i technologicznych przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Zmiana dotyczy części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego pozostawia się bez zmian
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Dokumentacja jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. W/w uchwała dostępna również pod linkiem https://slupca.e-mapa.net/legislacja/mpzp/9775.html
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski do planu miejscowego należy składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres sekretariat@gminaslupca.pl , w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, e-mail: sekretariat@gminaslupca.pl , w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Słupca.


Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna Kazuś

obwieszczenie o przystapieniu kotunia 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/