Obwieszczenie

4 lipca 2019

Informacja
Wójta Gminy Słupca

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

rozbudowie instalacji do odzysku odpadów, kruszenia i sortowania odpadów mineralnych, na dz. nr 182/3 obręb Gółkowo,

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.)

informuję

o wydaniu w dniu 4 lipca 2019r. decyzji nr OŚ.6220.5.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w przedsięwzięcia.
Niniejsza decyzja wraz z dokumentacją sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, pokój 23 w godzinach pracy Urzędu.
Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania o możliwości wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.
Niniejsza informacja zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca: www.gmina.slupca.pl, wywieszenie na tablicy Urzędu Gminy Słupca, tablicy ogłoszeń sołectwa Gółkowo.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/