Obwieszczenie-OŚ 6220.11.2020

22 czerwca 2020

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.),

zawiadamiam

strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3055P na odcinku Młodojewo- Młodojewo Parcele- droga wojewódzka nr 263.
Informuję, że w toku powyższego postępowania:

  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu opinią z dnia 12.06.2020r. znak: PO.ZZŚ.3.435.1.115.2020.RG.2 nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią znak: WOO-II.4220.52.2020.DZ.1 z dnia 17.04.2020r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Swoje stanowisko podtrzymał opinią znak: WOO-II.4220.86.2020.DZ.1 z dnia 15.06.2020r.
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy pismem z dnia 14.04.2020r. znak: ON.NS.4510.62.12.2020 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Pismem z dnia 14.05.2020r. podtrzymał swoją opinię.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. W związku z powyższym informuję, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się  w siedzibie Urzędu (Słupca, ul. Sienkiewicza 16,) pokój nr 23 w godzinach urzędowania oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 3 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzony materiał.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a.w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2008r. o udostępnieniu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.) – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca, wywieszone na tablicy Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Młodojewo i Młodojewo-Parcele.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Wójta Gminy Słupca

/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/