III posiedzenie sesji Rady Gminy Słupca

14 grudnia 2018

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zaprasza na III posiedzenie sesji Rady Gminy Słupca, które odbędzie w dniu 20 grudnia 2018 r., godz. 12:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Słupcy.

Porządek obrad

 1. 1. Otwarcie III sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Słupca.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2019 – 2033
  b) uchwały budżetowej Gminy Słupca na 2019 rok
  c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Kąty, Kotunia i Wierzbocice
  d) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Słupca
  e) zasad ustalenia na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych
  f) przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2019
  g) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2019 -2023
  h) określenia zasad zwrotu wydatków zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023
  i) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023
  j) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
  k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
  l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2019 rok
  m) zatwierdzenia planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2019 rok
  n) ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2019 rok
 6. Zgłaszanie pisemnych interpelacji.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad III sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Słupca

                                                                                                                                       /-/ Jerzy Kopczyński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/