Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) od 1 lipca nowe obowiązki dla wszystkich budynków

15 czerwca 2021

Od 1 lipca b.r każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.
Dokładna informacje znajdują się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej, czyli przez internet lub papierowo w urzędzie gminy.
Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach; w deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania,
  4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  5. adres e-mail (opcjonalnie).

Niezłożenie odpowiednich deklaracji w wyznaczonych terminach podlega karze.
Zgodnie z Art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
1. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny.
2. Nie podlega karze, o której mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
Możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/