Deklaracja Dostępności

23 marca 2020

Wstęp Deklaracji

Urząd Gminy w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Słupcy.

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 23.09.2019 r. są dostępne,

– część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:

– filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe. Na stronie internetowej nie można używać standardowych oraz dodatkowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panem Adamem Wawrzyniakiem pod numerem telefonu 63 274-36-76 lub poprzez pocztę elektroniczną promocja@gminaslupca.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedur

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich dostępny jest TUTAJ.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

Częściowo spełnia podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami (brak dostępu do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych; brak toalet dla osób niepełnosprawnych). Dostępności architektonicznej: Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony (parter oraz jedno piętro). Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Sienkiewicza oraz wejście ewakuacyjne od strony podwórza. Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd z barierką dla wózków, znajdujący się przy schodach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji budynku. Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek, który służy do wezwania pracownika urzędu. W urzędzie umożliwia się osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online. Instrukcja korzystania z usługi tłumacza dostępna jest TUTAJ.