II edycja ogólnopolskiego konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas“

24 listopada 2022

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w II edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas” (zwanego dalej „Konkursem”), oraz tryb przeprowadzania Konkursu.
2. Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 30, 00-930 Warszawa, którego zadania w tym zakresie realizuje Departament Pomocy Technicznej, odpowiadający za prawidłową realizację zadań wynikających z pełnienia roli Instytucji Zarządzającej w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) oraz programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa.
3. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej przykłady zmian, które nastąpiły dzięki projektom współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) oraz budżetu państwa, realizowanym w ramach PO RYBY 2014-2020 (zwanej dalej „pracą konkursową”).
4. Konkurs ma charakter informacyjno-edukacyjny o zasięgu ogólnopolskim.
5. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 21 listopada 2022 r. do 3 marca 2023 r.
II. Ogólne warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych, branych pod
uwagę odrębnie dla każdego z 16 województw:
1) uczniowie klas 1-3;
2) uczniowie klas 4-6;
3) uczniowie klas 7-8.
III. Cele
Celem Konkursu jest:
1) upowszechnianie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce;
2) zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką Funduszy Europejskich, w tym Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;
3) skierowanie uwagi najmłodszych na zmiany, jakie nastąpiły w ich otoczeniu dzięki środkom z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa;
4) popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych;
5) promocja Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”;
6) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.
IV. Szczegółowe warunki uczestnictwa
1. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie Organizatorowi wersji cyfrowej (zdjęcia lub
skanu):
1) pracy konkursowej oraz
2) prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika formularza zgłoszenia, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu
(zwanego dalej „formularzem zgłoszenia”).
3. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania oryginału pracy konkursowej do czasu rozstrzygnięcia Konkursu, a w przypadku gdy jego praca konkursowa zostanie nagrodzona, do czasu przekazania Organizatorowi oryginału nagrodzonej pracy konkursowej.
4. Prace konkursowe muszą być pracami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w innych konkursach, nieobciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
6. Koszty wykonania i dostarczenia pracy konkursowej ponosi rodzic lub opiekun prawny uczestnika.
7. Do Konkursu nie będą dopuszczone:
1) prace zbiorowe;
2) prace dostarczone wraz z nieprawidłowo wypełnionym lub niepodpisanym przez rodzica lub opiekuna prawnego formularzem zgłoszenia;
3) prace w formatach przestrzennych oraz wykonane z materiałów nietrwałych w szczególności takich jak: kasza, gałęzie, mech, piach, ryż, wata, plastik, folia, pióra;
4) prace których treść narusza godność ludzką, jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym, wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej, propaguje używki lub przemoc, rani przekonania religijne lub polityczne, może mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora, jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą zasady współżycia społecznego, jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawem autorskim, przedstawia ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/ firmy, zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich.
V. Wymogi techniczne dotyczące prac konkursowych i inne informacje
1. Prace konkursowe:
1) mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej, np. farby plakatowe,akwarela, rysunek kredką, tuszem, ołówkiem, węglem, wycinanki, collage, frottage itp.;
2) mają mieć format: od A4 do A0;
3) dopuszcza się wyłącznie w formie plastycznej płaskiej;
4) powinny być wykonane na papierze typu brystol, blok techniczny lub płótno;
5) nie mogą być zwinięte w rulon.
2. Prace konkursowe laureatów lub osób wyróżnionych w Konkursie mogą zostać opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej. Nagrodzone prace konkursowe zostaną poddane obróbce mającej na celu przygotowanie ich do publikacji i promowania. Obróbka nagrodzonych prac konkursowych wykonana będzie przez Organizatora lub podmioty działającego na jego zlecenie.
3. Nagrodzone prace konkursowe mogą być promowane na wystawach, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej, np. w publikacjach,ulotkach, broszurach – w działaniach informacyjnych i promocyjnych związanych z PO RYBY 2014-2020 i Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMR) oraz Europejskim Funduszem
Morskim, Rybackim i Akwakultury (EFMRA) i programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER).
4. Laureatowi i osobie wyróżnionej w Konkursie nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu publikacji i promocji jego pracy konkursowej.
5. W przygotowaniu pracy konkursowej mogą okazać się pomocne materiały i filmy współfinansowane w ramach PO RYBY 2014-2020 dostępne na stronach internetowych i w serwisie YouTube np.:
1. Prace konkursowe:
1) mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej, np. farby plakatowe,akwarela, rysunek kredką, tuszem, ołówkiem, węglem, wycinanki, collage, frottage itp.;
2) mają mieć format: od A4 do A0;
3) dopuszcza się wyłącznie w formie plastycznej płaskiej;
4) powinny być wykonane na papierze typu brystol, blok techniczny lub płótno;
5) nie mogą być zwinięte w rulon.
2. Prace konkursowe laureatów lub osób wyróżnionych w Konkursie mogą zostać opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej. Nagrodzone prace konkursowe zostaną poddane obróbce mającej na celu przygotowanie ich do publikacji i promowania. Obróbka nagrodzonych prac konkursowych wykonana będzie przez Organizatora lub podmioty działającego na jego zlecenie.
3. Nagrodzone prace konkursowe mogą być promowane na wystawach, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej, np. w publikacjach,ulotkach, broszurach – w działaniach informacyjnych i promocyjnych związanych z PO RYBY 2014-2020 i Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMR) oraz Europejskim Funduszem
Morskim, Rybackim i Akwakultury (EFMRA) i programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER).
4. Laureatowi i osobie wyróżnionej w Konkursie nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu publikacji i promocji jego pracy konkursowej.
5. W przygotowaniu pracy konkursowej mogą okazać się pomocne materiały i filmy współfinansowane w ramach PO RYBY 2014-2020 dostępne na stronach internetowych i w
serwisie YouTube np.:
1) filmy przygotowane na podstawie przewodnika „Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego”
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLA84fARUa_pTVT0lmiygeYIqiwBDCPiyb;
2) publikacja dla dzieci pt. „Rybki, ryby i rybeczki z morza, jeziora, rzeczki” dostępna w wersji
elektronicznej na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiazeczkaedukacyjna-
o-rybach-pt-rybki-ryby-i-rybeczki-z-morza-jeziora-rzeczki;
3) filmy przygotowane w ramach projektu: Projekt Czysty Bałtyk
(https://www.youtube.com/channel/UCokZhqL3wrboLO8K07uB-ZA/videos);
4) materiały w ramach projektu: Naturalnie bałtyckie
(https://edukacja.naturalniebaltyckie.pl/);
5) strony internetowe Urzędów Marszałkowskich zawierające realizacje w ramach projektu:
a) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:
https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/po-ryby-2014-2020
b) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
https://mojregion.eu/
c) Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego:
https://www.lubelskie.pl/fundusze-europejskie/po-ryby-2014-2020/
d) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego:
www.ryby.lubuskie.pl
e) Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego:
https://www.lodzkie.pl/poryby
f) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego:
https://www.prow.malopolska.pl/o-programie/poznaj-po-rybactwo-i-morze
g) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego:
https://mazovia.pl/pl/wsparcie_unijne/po-ryby-2014-2020/
h) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
https://bip.opolskie.pl/po-ryby-2014-2020/
i) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego:
https://ryby.podkarpackie.pl/
j) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego:
www.poryby.wrotapodlasia.pl
k) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego:
https://dprow.pomorskie.eu/po-ryby-2014-2020/
l) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:
https://rybactwo.slaskie.pl
m) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:
http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/po-rybactwo-i-morze
n) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/po-ryby-2014-2020/o-programie
o) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego:
www.dprow.umww.pl
p) Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego:
https://poryby.wzp.pl
VI. Miejsce, termin i sposób składania prac konkursowych
1. Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać w formie plików elektronicznych (wymogi techniczne: format .pdf, .jpg lub .png) na adres:
MYIRYBY@minrol.gov.pl.
2. Jakość przesłanych prac konkursowych ma wpływ na ich ocenę przez Komisję Konkursową, dlatego w przypadku gdy forma cyfrowa pracy konkursowej zostanie przekazana w niskiej jakości (uniemożliwiającej jej ocenę), Organizator zwróci się do uczestnika z prośbą o ponowne przesłanie zdjęcia lub skanu tej samej pracy konkursowej, a w przypadku wątpliwości, przesłania na tym etapie oryginału pracy konkursowej.
3. Pracę konkursową w formie plików elektronicznych należy oznaczyć danymi identyfikującymi
uczestnika poprzez podanie w nazwie pliku imienia i nazwiska, województwa, kategorii wiekowej do której należy uczestnik.
4. Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać w terminie do 3 marca 2023 r. O zachowaniu tego terminu decyduje data wysłania.

Regulamin Konkursu

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/