II sesja Rady Gminy Słupca

28 listopada 2018

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zaprasza na II posiedzenie sesji Rady Gminy Słupca która odbędzie w dniu 30 listopada 2018, godz. 11:00 w Sali Narad Urzędu Gminy
w Słupcy.
Porządek obrad
1. Otwarcie II sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Słupca.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Słupca za rok szkolny 2017 – 2018
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Kotunia
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca – etap III
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Słupca
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Słupca na 2019 rok
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupca
12. Wybór członków Komisji stałej – Rewizyjnej
a) przyjęcie regulaminu w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów do składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
c) głosowanie na poszczególnych kandydatów do składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
d) zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
e) odczytanie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
13. Wybór członków Komisji stałej – Skarg, Wniosków i Petycji.
a) przyjęcie regulaminu w sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
b) zgłaszanie kandydatów do składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
c) głosowanie na poszczególnych kandydatów do składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
d) zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
e) odczytanie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
14. Zgłaszanie pisemnych interpelacji.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad II sesji.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/