pismo gmina - ilustracja

Informacja

19 marca 2021

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dot. przeprowadzanych kontroli zawieranych umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze.zm. ) oraz Uchwały NRXXIV/178/2020.Rady Gminy Słupca z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupca, Urząd Gminy Słupca informuje, iż przystępuje do kontroli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, apteki, obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, restauracje, hotele, pensjonaty, budynki mieszkalne niezamieszkałe. Budynki rekreacyjno-wypoczynkowe i letniskowe .

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze.zm. ).
Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze.zm.) Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
W związku z powyższym przypominamy o konieczności zawarcia umów (jeżeli dotychczas nie są podpisane) i ich przesłanie lub dostarczenie do Urzędu Gminy w Słupcy ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca w terminie 7 dni od otrzymania w/w pisma.

Wójt Gminy Słupca

/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/