INFORMACJA Wójta Gminy Słupca

6 czerwca 2023

W sprawie: usuwania wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nie ma wymogu prawnego usuwania wyrobów zawierających azbest przez uprawniona firmę posiadającą odpowiednie pozwolenia.
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). – Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązany jest między innymi do:
– uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi – dla osoby fizycznej podejmującej prace poza instalacją nie ma przepisów na podstawie których można by wyznaczyć ww. zobowiązania,
Jednakże z powodu szeregu zobowiązań wynikających z różnych przepisów prawnych wykonanie usuwania wyrobów zawierających azbest przez osobę nie posiadająca odpowiednich uprawnień może być nie tylko bardzo trudne do spełnienia ale i dużo droższe niż przez firmę posiadającą odpowiednie przeszkolenia i sprzęt.
A mianowicie osoba fizyczna musi spełnić w szczególności niżej wymienione wymagania w zakresie gospodarowania wyrobami zawierającym azbest i są to:
– przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania – brak zwolnienia z tego obowiązku dla osób fizycznych,
– opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest – brak zwolnienia z tego obowiązku dla osób fizycznych,
– posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu w tym środków zabezpieczenia osobistego, środków zabezpieczania terenu prac i terenów sąsiednich, sprzętu do prac, środków do czyszczenia sprzętu i terenu prac z pozostałości materiałów zawierających azbest– brak zwolnienia z tego obowiązku dla osób fizycznych

W składzie powyższego zabezpieczenia należy przewidzieć między innymi:
1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska;
2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska;
3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit treść tablic informacyjnych powinna być następująca: „Uwaga! Zagrożenie azbestem – krokidolitem”;
4) zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska;
5) zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
6) codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro;
7) izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit;
8) stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń;
9) zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.
10) nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;
11) demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe;
12) odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze;
13) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym również z wyrobami zawierającymi krokidolit;
14) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.
– spełnienia przepisów dotyczących magazynowania i zabezpieczania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, odpady można magazynować prze okres do 1 roku – brak zwolnienia dla tego obowiązku dla osób fizycznych,
– zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac – brak zwolnienia z tego obowiązku dla osób fizycznych,
Powyższe zgłoszenie zawiera:
1)rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych przepisach,
2) termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,
3) adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,
4) kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,
5) określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem,
6) obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót
– osobnego zgłoszenia dokonuje właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej – brak zwolnienia z tego obowiązku dla osób fizycznych.


Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/