pismo ilustracja do artykułu

Informacja dla Mieszkańców Gminy Słupca

30 stycznia 2020

Drodzy Mieszkańcy Gminy Słupca,

W związku z niepokojami, jakie powstają wokół planowanej reorganizacji szkolnictwa na terenie Gminy Słupca, z licznymi nieoficjalnymi i nieprecyzyjnymi doniesieniami o jego zmianach, zwracam się do Państwa z informacją o stanie finansów oraz planowanych przez Gminę Słupca działaniach.
Planowane wydatki naszej Gminy na inwestycje, są rok rocznie coraz bardziej ograniczane. Doszliśmy do momentu, w którym bez podjęcia odpowiedzialnych – trudnych czasem – ale potrzebnych decyzji, nie będziemy mogli poprawiać jakości funkcjonowania naszym mieszkańcom, a także potencjalnym inwestorom.
Aktualnie, część budżetu dotycząca oświaty to kwota ok 19 mln złotych, co stanowi w nim największy udział. Na utrzymaniu Gminy znajduje się 7 szkół podstawowych i to nad ich reorganizacją podjęliśmy prace wraz z Radnymi Gminy Słupca. Konieczność zmian w systemie szkół stała się wymaganiem, którego realizacja pozwoli na zaplanowanie realnego budżetu Gminy Słupca na rok bieżący oraz lata kolejne.
Z kwoty opisanej powyżej, rządowa subwencja oświatowa, to tylko 45,63% (8,8 mln zł). Udział tej subwencji w całości budżetu dla oświaty rok do roku będzie malał, ze względu na zmniejszającą się liczbę dzieci w wieku szkolnym na terenie poszczególnych obwodów. Oznacza to, że udział Gminy w finansowaniu szkolnictwa będzie z każdym rokiem coraz większy, a tym samym realnie ograniczy możliwość wydatkowania środków na inne zadania, takie jak budowa dróg, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Na rok 2020 mogliśmy zaplanować wyłącznie 1,2 mln zł na zadania majątkowe, z czego ponad połowę stanowi fundusz sołecki, o wydatkowaniu którego stanowią mieszkańcy. Te właśnie środki, pozwalają zmieniać naszą Gminę w sposób najbardziej widoczny, na przykład przez bezpośrednie inwestowanie w infrastrukturę. Przyznać tu należy, że przy około 40 milionach złotych wydatków w roku 2020, wielkość środków na zadania majątkowe jest boleśnie mała.
Taki stan budżetu zdeterminował mnie do podjęcia kroków, które nie pozwolą na zahamowanie rozwoju naszej Gminy. Wzorem samorządów sąsiednich, na terenie których zmiany w szkolnictwie przeprowadzano w latach ubiegłych, zainicjowałam podobne u nas. Najważniejsze założenia tych zmian opisuję poniżej.
Szanowni Państwo, projekt zmian w oświacie musi odbyć się z jak najmniejszą szkodą dla naszych uczniów, dla Waszych dzieci. Poziom nauczania w zreformowanych szkołach, stać musi się wyższy, zapewniając także bogaty wachlarz zajęć dodatkowych.
Z pewnością nie ulegnie też zmianie jakość transportu do szkół. Rozległy obszarowo charakter naszej gminy zdeterminował do budowy skutecznie działającej struktury dowozów naszych uczniów, praktycznie z najdalszego zakątka. I tego nadal będziemy się trzymać.
Niemniej ważni są nasi nauczyciele. Na terenie Gminy Słupca każda ze szkół potrafi się wyróżnić osiągnięciami w wielu różnych dziedzinach, co jest zasługą naszej kadry dydaktycznej. Dlatego potencjalne zmiany muszą zadbać także o naszych etatowych nauczycieli, ograniczając praktycznie do minimum rozwiązanie stosunków pracy.
Znając wagę istniejących placówek szkolnych, jako ośrodków kształcenia i kultury dla naszej społeczności, nie planuję ograniczenia do ich dostępu. Wręcz przeciwnie – ewentualne dodanie im nowych, atrakcyjnych funkcji.
Koncepcja, jaką zaproponowałam Radnym oraz Dyrektorom szkół, zakłada utworzenie nowych zespołów szkolno-przedszkolnych, ze szkołami macierzystymi (klasy 1-8) i ich filiami (klasy 1-3 oraz przedszkole). Nad podziałem tych funkcji między poszczególne placówki wciąż pracujemy, wsłuchując się w dochodzące ze strony nauczycieli, rodziców, uczniów i ogółu społeczeństwa głosy. Dla mnie determinującym wydaje się, aby placówki, w których znajda się dzieci najstarsze w nauczaniu podstawowym mogły korzystać z pełnowymiarowych boisk na salach sportowych, a maluchy z przedszkoli mogły być obsługiwane przez zaplecze gastronomiczne w już istniejących kuchniach. Jestem pewna, że takie kryterium podziału, stworzone wyłącznie w trosce o rozwój, bezpieczeństwo i higienę uczniów, a także generujące minimalne koszty tej reformy, jest najtrafniejsze.
Zapewniam Państwa, że planowane powyżej działania, konsultowane z Radnymi Gminy, zapewnią swobodę finansowania działań rozwojowych na naszym terenie, gdy w okresie podwyższenia kosztów funkcjonowania, planowanie i realizowanie budżetów domowych, firmowych a także samorządowych staje się coraz bardziej karkołomne.
Ufam także, że odpowiedzialność Radnych Gminy Słupca i ich mądrość przy podejmowaniu tak istotnych decyzji, nie pozwoli skupiać ich uwagi wyłącznie na własnych okręgach wyborczych, ale zgodnie z ich powołaniem, pokaże ich troskę o dobro całej naszej Małej Ojczyzny, w perspektywie odległych lat. Nie tylko obecnych kadencji.
Liczę więc na to, że wraz z Radnymi naszej Gminy uda nam się wypracować realny kompromis w obszarze zmian naszego szkolnictwa. Trwając przy obecnych rozwiązaniach, stajemy już dziś przed widmem wieloletniej stagnacji.
Drodzy mieszkańcy, zapewniam Was, że zmiany, które razem chcemy wprowadzić nie pogorszą jakości życia. Wręcz przeciwnie. Takie działanie to gwarancja długofalowej stabilizacji finansowej naszego samorządu i spokoju w jego działaniach w trosce o mieszkańców.

Liczę na Państwa zrozumienie, z poważaniem.

Grażyna Kazuś
/-/Wójt Gminy Słupca

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/