Informacja dotycząca zakupu węgla od PGG

18 sierpnia 2022

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami od obywateli oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, które napływają do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, dotyczącymi zagadnień i problemów z kupnem węgla od PGG, przypominamy, że do zakupu i odbioru węgla niezbędny jest dokument potwierdzający korzystanie ze źródła spalania.
Za taki – zgodnie z §1 pkt.24. Regulaminu Sklepu Internetowego Polskiej Grupy Górniczej S.A. z dnia 14 lipca 2022 r. (dalej: Regulamin), – uznaje się:

a) dokument odpowiednio złożonej w formie online deklaracji do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków (dalej: CEEB), z unikalnym identyfikatorem deklaracji, w tym
wydruk takiego dokumentu, lub
b) kopię deklaracji do CEEB składanej w urzędzie miasta/gminy wraz z
uzyskanym na niej potwierdzeniem wpływu (np. odpowiednią pieczątką urzędu), lub
c) inny wydany przez właściwy urząd albo właściciela lub zarządcę nieruchomości
dokument, z którego wynika, że pod adresem, którego dotyczy Zamówienie, znajduje
się (lub co najmniej że w deklaracji do CEEB zadeklarowano, że znajduje się)
odpowiednie źródło spalania na paliwo stałe – węgiel, z zastrzeżeniem, że dopuszcza
się w tym zakresie także wydane przez urząd lub wspólnotę (lub spółdzielnię)
mieszkaniową: zaświadczenie lub kopię deklaracji do CEEB.

Co ważne, dokumenty wskazane powyżej mogą być wykorzystywane do zakupu węgla również przez osoby niebędące właścicielami czy też zarządcami budynków, ale jedynie zamieszkujące daną nieruchomość. Zawężanie możliwości zakupu węgla tylko do właścicieli lub zarządców budynków nie znajduje uzasadnienia w Regulaminie.

W sytuacji, gdy obywatel złożył deklarację w urzędzie miasta/gminy, lecz składając nie pobrał jej duplikatu z adnotacją potwierdzającą jej złożenie, pracownik urzędu na prośbę obywatela może wygenerować z systemu CEEB wydruk deklaracji, który nie wymaga potwierdzenia. Jeżeli deklaracja nie została jeszcze wprowadzona do bazy CEEB, to zgodnie z art. 76a § 2b KPA, stronie przysługuje prawo wglądu do dokumentów sprawy, jak również może wnioskować o wydanie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentów, które sprawy dotyczą. Aktualny status deklaracji można sprawdzić na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce „Sprawdź deklarację”: https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dotyczących zakupu i odbioru węgla od Polskiej Grupy Górniczej S.A. dostępne są w regulaminie sklepu internetowego:
https://static.pgg.pl/shop/files/regulamin/Regulamin_Sklepu_Internetowego_PGG_SA_20220714.pdf
W kwestiach problematycznych związanych z zakupem węgla przez obywatela od PGG sugerujemy kontakt mailowy lub telefoniczny bezpośrednio z PGG.

Pozdrawiamy,

Zespół CEEB
https://CEEB.gov.pl/

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/