INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA UCZNIÓW!

22 października 2021

Jeśli chcesz, by Twoje dziecko (uczeń szkoły podstawowej lub szkoły średniej, który osiągnął już pełnoletność) otrzymało sprzęt komputerowy, Gmina Słupca rozpoczyna nabór oświadczeń do konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „GRANTY PPGR”, z którego możesz skorzystać.
Jeśli chcesz uczestniczyć w projekcie musisz złożyć OŚWIADCZENIE:

  1. Rodzica/opiekuna prawnego – wzór oświadczenia do pobrania
  2. Ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – wzór oświadczenia do pobrania

Wzór oświadczenia można również pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Słupca.
Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

  1. zamieszkują Gminę Słupca
  2. są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) byłego pracownika zlikwidowanego państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, który zamieszkiwał w miejscowości lub gminę objętej Państwowym Przedsiębiorstwem Gospodarki Rolnej.
  3. Uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Proszę o wpisanie na oświadczeniu numeru kontaktowego telefonu oraz dołączenie dokumentów, poświadczających fakt pracy w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2021r. do godziny 15.00 osobiście w punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy Słupca lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Słupcy).

Dokumenty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacji o projekcie udziela Pani Dyrektor CUW Jarosława Kobos, tel. 63 274 36 45 lub 665 030 372.

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/