Informacja o możliwości uzyskania sprzętu komputerowego dla uczniów!

25 sierpnia 2022

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA UCZNIÓW!


Projekt kierowany jest do uczniów szkoły podstawowej lub szkoły średniej, który osiągnął już pełnoletność). W ramach projektu (dodatkowego naboru) gmina zakupi laptopy dla dwojga dzieci z terenu Gminy Słupca.


Jeśli chcesz uczestniczyć w projekcie musisz złożyć:
1. OŚWIADCZENIE:
1) Rodzica/opiekuna prawnego – wzór oświadczenia do pobrania
2) Ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – wzór oświadczenia do pobrania
(wzór oświadczenia można również pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Słupca)
2.DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY PRACĘ CZŁONKA RODZINY W PPGR.
3. KOPIA ODPISU SKRÓCONEGO AKTU URODZENIA DZIECKA – oryginał do wglądu.

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:
1. zamieszkują Gminę Słupca
2. są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) byłego pracownika zlikwidowanego państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, który zamieszkiwał w miejscowości lub gminę objętej Państwowym Przedsiębiorstwem Gospodarki Rolnej.
3. Uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Proszę o wpisanie na oświadczeniu numeru kontaktowego telefonu oraz dołączenie dokumentów, poświadczających fakt pracy w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej.
Informacji o projekcie udziela Pani Dyrektor CUW Jarosława Kobos, tel. 63 274 36 45 lub 665 030 372 lub w sekretariacie Urzędu Gminy – 63 274 36 76.