INFORMACJA WÓJTA GMINY SŁUPCA

25 maja 2023
Informuję, że na terenie Gminy Słupca będą prowadzone kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.).
Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do okazania uprawnionym pracownikom Urzędu Gminy Słupca:
umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe
dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury)
Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu:
nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych – co najmniej raz na pół roku
osadu ściekowego z osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków – co najmniej raz na dwa lata
Wobec powyższego proszę właścicieli nieruchomości o przygotowanie powyższych dokumentów, celem przedłożenia podczas kontroli. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej.
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu nieczystości płynnych z terenu gm. Słupca znajduje się pod linkiem:
Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.
 


Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/