Informacja Wójta Gminy Słupca

14 października 2019

o wydaniu decyzji o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 229 obręb Kochowo,
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 14.10.2019r. decyzji nr OŚ.6220.5.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 229 obręb Kochowo.
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, pokój 23 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsza informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupca BIP Urzędu, na stronie internetowej www.gmina.slupca.pl oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Kochowo.
Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/