Obrazek z dokumentem

Informacja Wójta Gminy Słupca OŚ.6220.17.2020

18 sierpnia 2020

Słupca, dn. 18 sierpnia 2020r.
OŚ.6220.17.2020

Informacja
Wójta Gminy Słupca

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 272/8 obręb Koszuty-Parcele, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie,
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 18.08.2020r. decyzji nr OŚ.6220.17.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 272/8 obręb Koszuty-Parcele, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie,
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, pokój 23 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsza informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupca, BIP Urzędu, na stronie internetowej www.gminaslupca.pl oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Koszuty-Parcele.
Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/