pismo gmina - ilustracja

Informacja Wójta Gminy Słupca – OŚ.6220.29.2020

16 lutego 2021

o wydaniu decyzji o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasków ze złoża kruszywa naturalnego „Niezgoda II”, realizowanego na dz. nr 382/5 obręb Niezgoda.


Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 16 luty 2021 r. decyzji nr OŚ.6220.29.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasków ze złoża kruszywa naturalnego „Niezgoda II”, realizowanego na dz. nr 382/5 obręb Niezgoda.
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, pokój 23 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsza informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupca BIP Urzędu, na stronie internetowej www.gminaslupca.pl oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Niezgoda.

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Słupca

/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/