Informacja z otwarcia ofert

11 grudnia 2018

1. Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje się, że w dniu 11.12.2018r. o godzinie 9:15 odbyło się publiczne otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Usługi szkoleniowe w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli 7 szkół podstawowych z terenu Gminy Słupca. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach projektu Słupca stawia na eksperyment! RPWP.08.01.02-30-0029/17. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe
2. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował obecnych na otwarciu ofert, że na realizację zamówienia może przeznaczyć kwotę w wysokości – 16 000,00 zł brutto.
Zestawienie złożonych w terminie ofert na Usługi szkoleniowe w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli 7 szkół podstawowych z terenu Gminy Słupca

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Całkowita i jednostkowa cena brutto
1 Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Jeleniogórska nr 4/6, 60-179 Poznań
24 490,00
2 BPR Consulting Paulina Zastróżna
ul. Radwańska 27/2u, 90-540 Łódź
10 424,00
3 Wyższa Szkoła Kadr Menadżerskich w Koninie
ul. Zagórowska 3A, 62-500 Konin
14 000,00

Termin wykonania zamówienia zgodny z zapytaniem ofertowym

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/