Studzienka deszczowa

Komunikat – 13.10.2020 r.

13 października 2020

Informuję wszystkich mieszkańców miejscowości Pokoje, Cienin Zaborny, Cienin Kościelny, Cienin Perze, Wilczna, Piotrowice, Róża, że w myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 poz. 1437 ze zm.) zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Wskazując na obowiązujące przepisy prawne, prosimy właścicieli nieruchomości posiadających nieprawidłowe podłączenia kanalizacyjne, aby niezwłocznie dokonali odcięcia i likwidacji niezgodnych z prawem podłączeń.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z przepisami art. 28 w/w ustawy:
– kto bez uprzedniego zawarcia umowy na dostawę wody pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł
– kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności lub karze grzywny do 10.000 zł
– kto nie stosuje się do zakazów określonych w art. 9 podlega karze ograniczenia wolności lub karze grzywny do 10.000 zł

Ponadto zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 °C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 w/w ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Z uwagi na powyższe służby Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy z Funkcjonariuszem Policji dokonają sprawdzenia istniejącego stanu faktycznego podczas przeprowadzonych w najbliższym czasie kontroli.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/