KOMUNIKAT – nabór wniosków na usuwanie azbestu na 2020 rok

17 września 2020

Informujemy, że nadal można składać w Urzędzie Gminy w Słupcy wnioski
o sfinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest.

Wnioski przyjmowane będą do czasu wyczerpania przez Gminę limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, nie później niż do 16.10.2020r.

Zgodnie z zatwierdzonym „Regulaminem wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupca w 2020 roku”, do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację Zadania uprawnione są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy
i jednostki sektora finansów publicznych oraz samorządowych osób prawnych, które posiadają nieruchomości na terenie gminy Słupca, na której występują wyroby zawierające azbest oraz wpisane są do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach
i odpadach zawierających azbest (WBDA).

W 2020r. realizowane będą wnioski dotyczące wyłącznie odbioru i załadunku wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, a następnie transport, rozładunek i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Dofinansowanie do ww. działania wynosić będzie 100% całościowych kosztów tego działania.

Pomoc finansowa nie obejmuje dopłat do zakładania nowych pokryć dachowych.

Pomoc finansowa udzielana będzie na pisemny wniosek złożony w Urzędzie Gminy
w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/148/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020r.

Z uwagi na wyczerpanie limitu pomocy de minimis, nie są już przyjmowane wnioski na utylizację azbestu z budynków związanych z prowadzeniem działalności w sektorze produkcji rolnej.

Formularz wniosku (zał. nr 1) oraz regulamin są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości- prosimy o kontakt telefoniczny.


Przedsięwzięcie pod nazwą „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupca w 2020 roku” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa nr 423/U/400/734/2019 z dnia 12.02.2020r.).

Załącznik nr 1 – formularz wniosku

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/