Komunikat Wójta Gminy Słupca

19 marca 2020

Komunikat Wójta Gminy Słupca
w sprawie dotyczącej projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słupca wyłożonego do publicznego wglądu oraz w sprawie formy przeprowadzenia dyskusji publicznej

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 informuję, że na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293), wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słupca w dniach od 27.03.2020 r. do 28.04.2020 r. odbywa się także poprzez udostępnienie projektu planu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nieprzerwanie we wszystkie dni tygodnia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminaslupca.pl w zakładce Informacje urzędowe->Komunikaty urzędowe w nazwie katalogu 2020-Obwieszczenia/Zawiadomienia lub na stronie www.gminaslupca.pl w zakładce Mieszkańcy/Klienci lub pod linkami:

http://bip.gminaslupca.pl/dokumenty/1133
https://gminaslupca.pl/obwieszczenie-17/

Dla zachowania standardów higieniczno – sanitarnych obowiązujących w Polsce w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, udział osób zainteresowanych w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zaplanowanej w dniu 07.04.2020 r. o godz. 12:00 możliwy będzie w formie telefonicznej pod numerem tel. 63 274 36 76 wew. 35 lub 697-888-342 w godzinach od 12:00 do 14:30.
Każda rozmowa przeprowadzona w ramach dyskusji publicznej i wyrażone w niej stanowisko będzie traktowane jako głos w dyskusji oraz zaprotokółowane i uwzględnione w procedurze planistycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (osoba zostanie poinformowana o formie utrwalenia rozmowy i przysługujących jej prawach). Jednocześnie każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy kierować na piśmie do Wójta Gminy Słupca w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2020 r. na adres ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (poprzez ePUAP) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/