Konsultacje dotyczące ustalania nowych obwodów łowieckich

9 grudnia 2020

Trwają konsultacje dotyczące ustalenia nowych obwodów łowieckich, prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Poniżej link do ogłoszenia o konsultacjach na stronie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:
https://bip.umww.pl/292—505—k_86—ogloszenie-o-sporzadzeniu-projektu-uchwaly-sejmiku

Zgodnie z treścią ogłoszenia “uwagi do projektu może wnieść każdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem wraz z przesłanym dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości oraz określeniem położenia nieruchomości poprzez wskazanie numeru i obrębu ewidencyjnego nieruchomości, a także wskazanie numeru obwodu łowieckiego, w którym położona jest nieruchomość.”
Zgodnie z art. 27 ust. 12 Ustawy Prawo łowieckie “przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego uwzględnia się szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo – w przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim – spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności”.
Warto zaznaczyć, że wyłączenie z obwodu łowieckiego nie oznacza braku możliwości starania się o odszkodowania za tzw. szkody łowieckie.
Szerzej temat opisuje artykuł w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej:
http://wir.org.pl/asp/wylaczenie-nieruchomosci-z-obwodu-lowieckiego-a-oswiadczenie-o-zakazie-wykonywania-polowania-%E2%80%93-informacje,1,artykul,1,1033

Poniżej skrócona instrukcja złożenia uwag do projektu:
1. Należy sprawdzić czy dana działka jest w projekcie objęta obwodem łowieckim. Kolorem czerwonym oznaczone są działki wyłączone z obwodów. http://lowieckie.mapawms.pl/index.php/view/map/?repository=lowieckie&project=lowieckie_3
2. Wniosek o wyłączenie można pobrać ze strony https://zakazpolowania.pl/ – środkowa zakładka.
3. Wypełniony wniosek należy wysyłać do 11.12.2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) listem poleconym na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu lub przez e-mail, ale wówczas wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.
Należy mieć na uwadze, że nieruchomości wcześniej wyłączone z obwodów łowieckich wyrokami sądów administracyjnych mogą być teraz ponownie objęte przez Sejmik reżimem obwodu łowieckiego.
Nawet jeśli właściciel bądź użytkownik wieczysty nie prowadzi agroturystyki bądź hodowli zwierząt – jest możliwość złożenia wniosku ogólnego, dostępnego na stronie https://zakazpolowania.pl/ – środkowa zakładka.

Przemysław Wiliński
Koalicja Niech Żyją!

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/