Konsultacje nad projektem rocznego programu współpracy

12 października 2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupca z dnia 12 października 2021 roku.

Wójt Gminy Słupca na podstawie § 3 ust. 1 uchwały nr XLVII/254/10 Rady Gminy Słupca z dnia 29.10.2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami.
1.Celem konsultacji jest uzyskanie opinii o projekcie programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
3. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 14 października 2021 r. i trwają do dnia 27 października 2021 r.
4. Konsultacje odbywać się będą poprzez:
– wyrażenie pisemnej opinii o projekcie programu o współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który zamieszczony będzie na stronie internetowej Gminy Słupca i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Słupca,
-spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. o godz.11.00
5.Opinie należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: radagminy@gminaslupca.pl lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Słupcy.

Wójt Gminy Słupca
Grażyna Kazuś

Do pobrania:

Treść ogłoszenia

Zarządzenie nr 62/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Słupca w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/