pismo - ilustracja

Nabór na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym

12 września 2022

WÓJT GMINY SŁUPCA
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko
Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym

I.    Wymagania w stosunku do kandydatów:
1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa, kulturoznawstwa, filologii polskiej lub klasycznej, historii, pedagogiki,
c)    co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni staż pracy w bibliotece lub innej instytucji kultury,
d)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)    brak zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 289 ze zm.),
g)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    posiadanie tytułu zawodowego bibliotekarza menadżera,
b)    znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, w tym przede wszystkim ustawy: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o bibliotekach, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, kodeks pracy, prawa zamówień publicznych,
c)    dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną,
d)    umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
e)    znajomość obsługi programów informatycznych wykorzystywanych w bibliotekach,
f)    doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i oświatową (w tym animacji dla dzieci, mile widziany tytuł zawodowy animatora kultury)
g)    właściwa komunikacja interpersonalna.

II.    Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1.    Kierowanie bieżącą pracą biblioteki i reprezentowanie jej na zewnątrz.
2.    Wykonywanie zadań określonych w ustawie o bibliotekach oraz w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Słupca.
3.    Wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w bibliotece.
4.    Gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi do realizacji zadań biblioteki.
5.    Gospodarowanie mieniem biblioteki.
6.    Współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową.
7.    Podejmowanie innych działań dla zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

III.    Warunki pracy:
1.    Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych.
2.    Wymiar czasu pracy: pełen etat.
3.    Zatrudnienie: powołanie na czas określony (7 lat).
4.    Przewidywany termin zatrudnienia – październik 2022r.
5.    Miejsce wykonywania pracy: Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieninie Zabornym, Cienin Zaborny 51 A,  62 – 400 Słupca.

IV.    Wymagane dokumenty:
1.    List motywacyjny zawierający uzasadnienie ubiegania się o stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym.
2.    Pisemne opracowanie programu funkcjonowania Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym z uwzględnieniem gospodarki finansowej jednostki oraz koncepcji współpracy z innymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi i organizacjami pozarządowymi.
3.    Kwestionariusz osobowy z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu pracy zawodowej.
4.    Oświadczenie: o obywatelstwie polskim, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5.    Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 289).
6.    Oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
7.    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
8.    Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata (do wglądu w dniu rozmowy kwalifikacyjnej).
9.    Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. zakresy czynności, referencje, opinie itp.- do wglądu w dniu rozmowy kwalifikacyjnej).

V.    Dodatkowe informacje:
1.    Druki: kwestionariusza osobowego, oświadczeń i klauzuli informacyjnej o przetwarzanych danych osobowych są dostępny w BIP Urzędu Gminy w Słupcy (www.bipgminaslupca.pl).
2.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Słupcy lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym” w terminie do dnia 26 września 2022r. do godz. 15.30.
3.    Informację o warunkach organizacyjno-finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62 – 400 Słupca pok. nr 19, tel. 63 274 36 76 wew. 48 w godzinach pracy Urzędu.
4.    Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
5.    Kandydaci spełniający wymogi formalne (niezbędne) zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie dalszego etapu postępowania konkursowego.
6.    Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Słupcy oraz w BIP Urzędu Gminy w Słupcy ( www.bipgminaslupca.pl ).
7.    Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury konkursu.
8.    Wójt gminy Słupca zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.


Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

 

Zarządzenie nr 97/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 września 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym oraz określenia regulaminu konkursu

Regulamin komisji konkursowej

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

 

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/