NABÓR   WNIOSKÓW   NA   USUWANIE   AZBESTU  

11 czerwca 2024

Przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych z terenu gminy Słupca należących do beneficjentów dział. A1.4.1 z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którym ARiMR wypłaciła i rozliczyła środki” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

https://www.wfosgw.poznan.pl/

NABÓR   WNIOSKÓW   NA   USUWANIE   AZBESTU  

DLA   ROLNIKÓW   KTÓRZY   OTRZYMANLI   ŚRODKI   Z  ARiMR

Informujemy, że Urząd Gminy w Słupcy od dnia 11.06.2024r. przyjmuje wnioski o odbiór zeskładowanych na terenach nieruchomości wyrobów zawierających azbest. Wnioski będą przyjmowane do czasu wyczerpania limitu środków finansowych, jednak nie później niż do dnia 11.07.2024r. do godz. 12:00.

 

Wnioski mogą składać rolnicy spełniający łącznie następujące wymagania:

  1. Wnioskodawca posiada nieruchomości na terenie gminy Słupca, na których znajdują się wyroby zawierające azbest wpisane do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest (WBDA).
  2. Wnioskodawca jest beneficjentem dział. A1.4.1 z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, któremu ARiMR wypłaciła i rozliczyła środki.
  3. Wnioskodawca, celem ubiegania się o środki z dział. A1.4.1 z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, złożył uprzednio, w Urzędzie Gminy, stosowne zgłoszenie odpadów zawierających azbest celem ich odbioru i utylizacji.

Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości lub jej części.

Wnioski rozpatrywane  będą w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Słupca (liczy się data, godzina) do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Wnioski, które do Gminy wpłyną przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Formularze wniosków, niezbędnych oświadczeń oraz regulamin dostępne są w urzędzie oraz na stronie Gminy Słupca  pod adresem www.gminaslupca.pl

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/