Obwieszczenie

14 maja 2019

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Borki.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2018 poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Borki.

Wykaz działek objętych opracowaniem: Borki, dz. nr 14/12 i 14/14

Projekt w/w zmiany planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach  od 22 maja 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, w godz. od 7.30-15.30 pokój nr 24.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca o godz. 12.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2019 r.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Wójt Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca email: sekretariat@gmina.slupca.pl, w terminie do dnia 12 lipca 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Słupca

Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna Kazuś

Prognoza oddziaływania na środowisko

Uchwała Rady Gminy Słupca

Uzasadnienie do uchwały

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – mapa

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/