Obwieszczenie

27 listopada 2018

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo – Opactwo, Kowalewo – Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2018 poz. 1945) oraz art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo – Opactwo, Kowalewo – Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna

Wykaz działek objętych opracowaniem:
1. Borki, dz. nr 1/1, 14/12, 14/14
2. Korwin, dz. nr 96/1, 26, 27, 36 i część dz. nr 6
3. Kowalewo-Opactwo, dz. nr 67/1, 153, 148 i części działek nr 154, 156, 133, 131, 130, 129, 149, 146, 150
4. Kowalewo-Sołectwo, dz. nr 2/7, 5/3
5. Młodojewo, dz. nr 464/1, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 456/1, 712/5, 736/3, 736/18, 742, 330/4, 785/5, część dz. nr 777/2
6. Piotrowice, dz. nr 312/6
7. Wierzbno, dz. nr 33, 34, 35, 224
8. Wilczna, dz. nr 56/5, 57/5 ( po scaleniu 352), 78/3, 78/4 i części działek nr 72/2 i 73/5

Projekt w/w zmiany planu miejscowego zostanie wyłożony ponownie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05 grudnia 2018 r. do 08 stycznia 2019 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, w godz. od 7.30-15.30 pokój nr 24.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca o godz. 12.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2019 r.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Wójt Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca email: sekretariat@gmina.slupca.pl, w terminie do dnia 30 stycznia 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Słupca.

 

 

Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna Kazuś

 

Proszę kliknąć, aby wyświetlić zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/