Obwieszczenie

16 lutego 2021

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247) zawiadamiam o:

  • podjęciu przez Radę Gminy Słupca uchwały nr XXX/195/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca oraz uchwały nr XXXIII/207/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/195/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca;
  • przystąpieniu do sporządzenia wyżej wymienionych zmian planów miejscowych;
  • przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej projektów wyżej wymienionych zmian planów miejscowych.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Dokumentacja jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Wymienione wyżej uchwały dostępne pod linkiem https://slupca.e-mapa.net/legislacja/mpzp/3057.html
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planów miejscowych oraz uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, e-mail: sekretariat@gminaslupca.pl, w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Słupca.
Obszar opracowania obejmuje następujące tereny:

  • obręb Koszuty: dz. nr 412/24 i 412/1,
  • obręb Koszuty-Parcele: dz. nr 14/1, 14/2, 19/12, 19/13, 22/4, 22/5, 28/1, 131/6, 131/7, 131/8, 131/9, 137/1, 137/2, , część dz. nr 204/2,
  • obręb Kotunia: dz. nr 519, 577,
  • obręb Młodojewo: dz. nr 102/3, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, część dz. nr 857,
  • obręb Wierzbno: dz. nr 46/33, 48/3, 180/1 i część dz. nr 124/1 i 124/2,
  • obręb Wola Koszucka-Parcele: dz. nr 44/4.


Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/