pismo gmina - ilustracja

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego – OŚ.6220.11.2021

17 września 2021

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze. zm), informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 31.08.2021 r., na wniosek Inwestora – pana Rafała Jaszczaka prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą RAFIK Rafał Jaszczak, Posada 11h, 62-402 Ostrowite, z dnia 30.08.2021 r. (data wpływu 31.08.2021 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuowaniu wydobycia metodą odkrywkową kopaliny (kruszywa naturalnego) ze złoża Niezgoda w granicach działki o nr ewidencyjnym 9/2 (obręb Niezgoda) w m. Niezgoda, w gm. Słupca, pow. słupeckim, woj. wielkopolskim.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Z dokumentami w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16 w pokoju 23 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy,  ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Niezgoda
Zgodnie z art 49 k.p.a. obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Słupca

/-/ Grażyna Kazuś

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/