pismo gmina - ilustracja

Obwieszczenie

8 marca 2022

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupca na lata 2022-2036”

Zgodnie z zapisem w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373 ze zm.), organ administracji opracowujący projekt dokumentu może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

W piśmie z dnia 02.02.2022 r. (znak: WOO-III.410.8.2022.AM.1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wskazał, iż może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu.

W piśmie z dnia 04.03.2022 r. (znak: DN-NS.9011.298.2022) Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisku dla dokumentu.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupca na lata 2022-2036”.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Ciechocinka na lata 2018-2032”.

Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373 ze zm.) Wójt Gminy zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupca na lata 2022-2036”. Dokument był wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Słupca, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod w dniach od 10.01.2022 do 08.02.2022 r. W wyznaczonym terminie, do wyłożonego do wglądu publicznego dokumentu wpłynęły jedna uwaga, która dotyczyła sołectwa Kotunia i nieuwzględnienia jego podłączenia do sieci gazowej. Nie została ona poprawiona i uwzględniona w dokumencie, gdyż w zakresie rozwoju sieci gazowej w Założeniach do planu zaopatrzenia (…) bazuje się na informacjach przekazanych od spółek zajmujących się tym na terenie zaopatrzeniem w gaz. Stąd w dokumencie uwzględniane są plany rozwojowe w takim zakresie w jakim przekazuje spółka. Spółka zajmująca się dystrybucją gazu na terenie gminy przekazała literalnie miejscowości, gdzie obecnie jest sieć gazowa, a co do planów na kolejne lata nie wskazywała dokładnych lokalizacji rozbudowy sieci gazowej. Wskazała jedynie, że planuje rozbudowę sieci w latach 2022-2026 na terenie gminy.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu. Uzasadnienie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupca na lata 2022-2036” zamieszczono w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna KazuśUZASADNIENIE

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupca na lata 2022-2036”
Sporządzono na podstawie art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373 ze zm .).

 • charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47 Ustawy
  Celem opracowania projektu przedmiotowego dokumentu jest ocena aktualnej sytuacji energetycznej Gminy oraz przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię i paliwa gazowe, a także określenie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ww. nośników energii, ocenę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, a także określić zakres współpracy z innymi gminami. Dokument ten jest opracowaniem koncepcyjnym zawierającym ogólne informacje na temat szeroko pojętej energetyki na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnej. Działania te mają charakter lokalny, gdyż będą realizowane na terenie obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych Gminy Słupca, zatem będą realizowane w granicach jednej gminy.
  Przedmiotowy projekt dokumentu zawiera:
 • analizę uwarunkowań zewnętrznych wynikających z dokumentów planistycznych i strategicznych na stopniu wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
 • charakterystykę gminy,
 • stan zaopatrzenia gminy w ciepło, gaz i energię elektryczną,
 • analizę możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii na terenie gminy,
 • stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
 • zakres współpracy z innymi gminami pod względem gospodarki energetycznej,
 • podsumowanie i wnioski.

a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć
Przedmiotowy projekt dokumentu należy do grupy projektów dokumentów innych niż wymienione w art. 46 ust. 1 i 2 ww. ustawy, gdyż nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W przedmiotowym projekcie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przewidziane do realizacji zostały zadania inwestycyjne z zakresu: wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, termomodernizacji szkół podstawowych, modernizacji oświetlenia ulicznego.

Ponadto:

 •  Avrio Media sp. z.o.o., tj. operator sieci gazowej na terenie gminy, zgodnie z projektem „Planu Rozwoju na lata 2022-2026”, planuje rozbudowę sieci gazowej wraz z przyłączami na terenie gminy Słupca;
 • Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu, tj. operator sieci elektroenergetycznej na terenie gminy, zgodnie z „Planem Rozwoju w zakresie zaspokajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2020-2025 Spółki Energa – Operator S.A.” w najbliższych latach planuje przeprowadzić następujące inwestycje:
 • przyłączenie odbiorców III grupy w gminie Słupca (Przyłączanie: przyłącza gr III kablowe 0,1 km, Budowa rozgałęźników kablowych SN wraz z przyłączami 2 szt. pól);
 • przyłączenie odbiorców IV-VI grupy (Przyłączenie: przyłącze gr V kablowe 0,49 km; Budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV 70 szt. pól; Przyłączenie: linie nap. nn 1,4 km, linie kab. SN 0,08 km, linie kab. nn 2,1 km, transformatory SN/nn o łącznej mocy 320 kVA 2 szt. Stacje SN/nN wnętrzowe 1 szt. Stacje SN/nN napowietrzne 1 szt. Budowa stacji transformatorowych, budowa i przebudowa linii SN oraz nN);
 • budowa przyłącza źródła OZE SN o mocy elektrycznej 1 082 kW, GPZ Słupca, linia nr 08117 GPZ Słupca – Miasto I, przyłączenie EF Piotrowice (Budowa: przyłącze gr III kablowe 0,2 km, Budowa rozgałęźnika kablowego SN wraz z linią kablową SN oraz rozłączniko-uziemieniem 3 szt. pól);
 • przebudowa w ramach programu rozwoju sieci linii WN w LWN-01318/00 Linia WN Elektrownia Konin-Cienin – wymiana przewodów w linii na odcinku od st. Nr 18 do GPZ Cienin na przewody niskozwisowe (Przebudowa linii nap. 110 KV 23 km 1 torowej o przekroju 240 mm2);
 • wymiana odcinków linii napowietrznych SN przebiegających przez tereny zadrzewione na linię niepełnoizolowaną w SN8-08001/13 (Wymiana linii nap. SN 3,5 km 1-torowej o przekroju powyżej 70 mm2, 1 szt. rozłącznik);
 • wymiana odcinków linii napowietrznych SN przebiegających przez tereny zadrzewione na linię kablową w SN8-08001/10 (Wymiana linii nap. SN 1 km 1-torowej o przekroju powyżej 70 mm2 do 150 mm2, linii kab. nN 0,1 km o przekroju powyżej 70 mm2 do 150 mm2, Stacja SN/nn wnętrzowe 1 szt.);
 • instalacja łączników z telesterowaniem w liniach napowietrznych SN i wymiana wyeksploatowanych łączników SN z telesterowaniem;
 • wymiana przewodów linii nN na przewody izolowane (3,1 km 1-torowej o przekroju powyżej 70 mm2);
 • przebudowa stacji elektroenergetycznych w 80044 Bielawy – wymiana stacji transformatorowej 80044 (1 szt.);
 • budowa nowych stacji SN/nn z rekonfiguracją sieci nN w 80138 Działy w SN8-08001/10 linia nr 08110 GPZ Słupca – Zagorów. Przebudowa Linii nN ze stacji 80138 Działy, budowa nowych stacji i odcinków SN (Budowa linii nap. nn 5,2 km 1-torowej o przekroju powyżej 70 mm2, linii kab. SN 1,6 km o przekroju powyżej 70 mm2 do 150 mm2, linii kab. nN 0,5 km o przekroju powyżej 70 mm2 do 150 mm2, Stacje SN/nn wnętrzowe 3 szt.); 
 • budowa nowych stacji SN/nn z rekonfiguracją sieci nN w 80138 Działy w SN8-08003/01 linia nr 08301 Żelazków – Przebudowa linii nN ze stacji 80032 i 8003 w miejscowości Żelazków, budowa nowych stacji i odcinków SN (Budowa linii nap. nn 1,4 km 1-torowej o przekroju powyżej 70 mm2, linii kab. SN 1 km o przekroju powyżej 70 mm2 do 150 mm2, linii kab. nN 1,4 km o przekroju powyżej 70 mm2 do 150 mm2, Stacje SN/nn wnętrzowe 2 szt.);
 • przebudowa odtworzeniowa linii 80133 w SN8-08001/10 linia nr 08110 GPZ Słupca-Zagorów – przebudowa linii nN napowietrznej na napowietrzno-kablową zasilaną ze stacji 80133 obwód nr 2 w miejscowości Wola Parcele (Przebudowa linii nap. nn 1,1 km1-torowej o przekroju powyżej 70 mm2, linii kab. nN 0,7 km o przekroju powyżej 70 mm2 do 150 mm2); 
 • przebudowa odtworzeniowa linii 80837 w SN8-08001/17 linia nr 08117 GPZ Słupca-Miasto I – przebudowa odcinka linii nN napowietrznej na kablową zasilaną ze stacji 80837 od stan. 1/4 do 1/11 w miejscowości Piotrowice (Przebudowa linii kab. nN 0,5 km o przekroju powyżej 70 mm2 do 150 mm2); 
 • przebudowa odtworzeniowa linii w SN8-08001/18 linia nr 08118 GPZ Słupca – Kleczew – przebudowa linii SN napowietrznej na kablową Słupca – Kleczew od stanowiska nr 44 do stanowiska 54 o długości 1,10 km (Przebudowa linii kab. SN 1,1 km o przekroju powyżej 150 mm2);
 • przebudowa odtworzeniowa linii w SN8-08001/10 linia nr 08110 GPZ Słupca – Zagorów – częściowa rozbiórka istniejącego napowietrznego obiektu liniowego SN oraz budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15 kV w miejscowości Poniatówek (Przebudowa linii nap. SN 0,25 km 1-torowej o przekroju pomiędzy 35 mm2 do 70 mm2 włącznie, linii kab. SN 2 km o przekroju powyżej 70 mm2 do 150 mm2, linii kab. nN 0,12 km o przekroju powyżej 70 mm2 do 150 mm2, Stacja SN/nn wnętrzowa 1 szt.);
 • przebudowę odtworzeniowa linii w SN8-08001/10 linia nr 08110 GPZ Słupca – Zagorów – przebudowa odcinka linii napowietrznej SN Słupca – Zagórów od stanowiska 66 w kierunku stacji 80647 wraz z odgałęzieniami oraz wymianą stacji ŻH (Przebudowa linii nap. SN 13,1 km 1-torowej o przekroju powyżej 70 mm2, Stacja SN/nn napowietrzna 2 szt.).
 • Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu w 2023 r. planuje wymianę istniejących opraw na oprawy energooszczędne typu LED w miejscowościach Cienin Kościelny i Piotrowice.

Są to działania, które nie wywierają znaczącego wpływu na środowisko, w tym na obszary NATURA 2000. Zadania te nie są przedsięwzięciami wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). Nie należą do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Wskazane zadania będą miały pozytywny lub neutralny wpływ na komponenty środowiska. Wszystkie zadania mają pozytywny wpływ na aspekt jakości powietrza i ochronę klimatu. Modernizacja oświetlenia, termomodernizacja budynków i wymiana źródeł ciepła na ekologiczne wpłyną na ograniczenie niskiej emisji poprzez zmniejszenie zużycia energii. Poprawa jakości powietrza oddziałuje z kolei na inne komponenty środowiska, tj. zdrowie ludzi, rośliny, zwierzęta. Wobec tego zaplanowane zadania ograniczające emisję szkodliwych substancji hamują degradację środowiska. Zaplanowane do realizacji zadania nie wpływają na Obszary Natura 2000 oraz ich realizacja nie będzie miała znaczącego wpływu na różnorodność biologiczną. Nie mają również negatywnego oddziaływania na ludzi, rośliny i zwierzęta, wykazują w tym zakresie pozytywne oddziaływanie ze względu na poprawę jakości powietrza i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Zaplanowane zadania nie będą wywierały znaczącego oddziaływania oraz nie będą stanowiły zagrożenia dla innych komponentów środowiska, w tym na ludzi ani zwierzęta.
Zawarte rekomendacje, co do stosowania określonych nośników energii oraz działania planowane przez zewnętrzne podmioty (operatorów sieci), mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, gwarantującego niezawodne i ciągłe zaspokajanie potrzeb energetycznych, zapewnienie rozwoju gospodarczego i społecznego, stymulowanie rozwoju nowych firm i tworzenie miejsc pracy z wykorzystaniem istniejącego potencjału energetycznego, przy zapewnieniu jakości środowiska, ochrony klimatu Ziemi, tworzenia warunków zdrowego życia mieszkańców w chwili obecnej i w przyszłości.

b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach
Cele wskazane w projekcie dokumentu wynikają z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym, co zostało przedstawiono w rozdziale 4 przedmiotowego projektu dokumentu.
c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska

Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. Projekt przedmiotowego dokumentu wskazuje kierunki działań wpływających na rozwój wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, a także przedstawia propozycje działań podejmowanych w celu ograniczenia emisji gazów, w związku z tym należy stwierdzić, że działania ściśle korelują z założeniami zrównoważonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska oraz wypełniają zobowiązania w stosunku do regulacji prawnych Unii Europejskiej.

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska
Realizacja planowanych działań wpłynie na poprawę stanu środowiska (zwłaszcza w zakresie poprawy ochrony powietrza) oraz przyczyni się do utrwalenia pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród mieszkańców.

2) rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności
Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych w projekcie dokumentu nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, a wręcz przyczyni się do jego poprawy.
a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań
Prawdopodobieństwo występowania oddziaływań wydaje się być niewielkie. Zasięg oddziaływania określa przedmiotowy projekt dokumentu. Realizacja planowanych zadań będzie rozłożona w czasie (do 2036 roku) i przestrzeni. Oddziaływanie będzie miało charakter krótkoterminowy, a uciążliwości mogą wynikać jedynie z przeprowadzanych robót, np. hałas spowodowany pracą sprzętu mechanicznego. Po zakończeniu inwestycji, nastąpi oddziaływanie wtórne: poprawa ładu przestrzennego, estetyki, funkcjonalności oraz poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez ograniczenie m. in. zanieczyszczeń powietrza.
b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych
Nie przewiduje się możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania na środowisko w trakcie realizacji, jak i eksploatacji zrealizowanych inwestycji, a także oddziaływań transgranicznych przedsięwzięć ujętych w projekcie dokumentu.
c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska
Nie przewiduje się możliwości wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Aby zapewnić jak najmniejszą ingerencję zaplanowanych inwestycji w środowisko, w trakcie realizacji prac będą przestrzegane obowiązujące normy i przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz przepisy BHP, a także zapewniona zostanie ochrona dla osób oraz własności publicznej poprzez unikanie uciążliwości, skażenia środowiska i hałasu. Inwestycje przewidziane do realizacji, ze względu na rodzaj i usytuowanie, nie będą miały zatem negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji. Będą one miały charakter nieszkodliwy dla środowiska – obojętny. Możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko będzie krótkotrwałe i przejściowe, gdyż będzie związane z prowadzeniem określonych prac inwestycyjnych (tj. w trakcie prowadzonych prac budowlanych/ montażowych).
W celu uniknięcia nieumyślnego niszczenia siedlisk gatunków należy przed przystąpieniem do prac dokonać obserwacji lokalizacji inwestycji pod kątem występowania gatunków chronionych. Dla złagodzenia oddziaływania na środowisko przyrodnicze, należy unikać prowadzenia prac w okresie lęgowym oraz rozrodczym. W miarę posiadanych możliwości powinno się umożliwić ptakom gniazdowanie np. poprzez powieszenie budek lęgowych lub pozostawienie/stworzenie miejsc korzystnych do zakładania gniazd.
Realizacja zadań powinna zostać poprzedzona odpowiednią organizacją. Ponadto podczas realizacji inwestycji liniowych przestrzegane powinny być zapisy art. 87a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Prace ziemne i inne prace wykonywane ręcznie z wykorzystaniem mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu przeprowadzane powinny być w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
Inwestycje zostaną zaplanowane ze szczególnym uwzględnieniem i troską o występujące wartościowe obiekty i tereny. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, podjęte zostaną działania mające na celu kompensację powstałych szkód poprzez podejmowanie równoważących je działań, prowadzące do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia oraz do zachowania walorów krajobrazowych (np. sadzenie drzew, objęcie opieką stanowisk zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, budowa schronień dla ptaków).

3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko
a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu
Obowiązek uzgadniania wszelkich prac inwestycyjnych w ww. strefie ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków eliminuje wystąpienie negatywnego wpływu przewidzianych inwestycji na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Prace związane z realizacją zadań zostaną przeprowadzone w sposób wywierający minimalny wpływ na środowisko przyrodnicze;
b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym
Na terenie gminy Słupcy znajdują się Powidzki Park Krajobrazowy, Powidzko-Bieniszewski obszar chronionego krajobrazu, Obszar Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie, pomniki przyrody.
Zaplanowane w ramach aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zadania nie oddziałują negatywnie na ww. formy ochrony przyrody, w tym na chronione gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz nie wpływają w żaden sposób na spójność sieci obszarów Natura 2000. W przypadku zadań, które byłyby realizowane w granicach obszarów chronionych, w tym obszarach Natura 2000, będą przestrzegane obowiązujące zakazy i cele działań ochronnych.

Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/