Obwieszczenie

18 grudnia 2018

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupca, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/192/16 Rady Gminy Słupca, z dn. 24. 11. 2016 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko / dot. realizacji uchwały Nr LIII/363/18, z dn. 16. 10. 2018 r. /

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018r.,poz.1945.), art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017r., poz.1405 ze zm.) , Wójt Gminy Słupca zawiadamia o :
1. podjęciu przez Radę Gminy Słupca uchwały Nr LIII/363/18, z dn. 16. 10. 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupca, uchwalonego uchwałą Nr XXIII/192/16, z dn. 24.11.2016r;
2 .przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w zakresie określonym w wymienionych uchwale Rady Gminy;
3. przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko postanowień zmiany studium.

Zmiana studium obejmuje teren całej gminy Słupca w zakresie: granicy strefy ochronnej terenu zamkniętego stanowiącego kompleks wojskowy K-6015 Powidz, granicy Powidzkiego Parku Krajobrazowego, granicy Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Powidzko-Bieniszewskiego, zabudowy usługowej, produkcyjnej, letniskowej, eksploatacji kruszyw naturalnych oraz aktualizacji Studium pod względem istniejącego, faktycznego użytkowania terenów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w opracowań, w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia .Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej , na adres Wójt Gminy Słupca, ul. H.Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca , ustanie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres : e-mail : sekretariat@gmina.slupca.pl
Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Słupca.

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/