pismo ilustracja do artykułu

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

23 czerwca 2020

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 293), art. 3 pkt 11 i art.39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr LIII/363/18, z dnia 16.10.2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupca, Wójt Gminy Słupca, zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach :

od 01 lipca 2020r. do 31 lipca 2020r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonych do wglądu dokumentach, odbędzie się w dniu 15 lipca 2020r., o godzinie 12:00 , w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16.
Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii dodatkowe informacje, w tym o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji publicznej, o możliwości dyskusji zdalnej, można uzyskać pod numerami telefonu: 697-028-583 lub 63 274 36 76 wew. 35, lub pon.-pt. w godz. 8:00-14:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu studium należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Słupca, w terminie wyznaczonym w obwieszczeniu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: Wójt Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca email: sekretariat@gminaslupca.pl , opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162 ze zm) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2020r.
Składana uwaga powinna zawierać : imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Słupca.

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art.13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Słupca reprezentowana przez Wójta.
Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, tel. 63 274-36-76, e-mail: sekretariat@gminaslupca.pl, www.bip.gminaslupca.pl
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: poczta elektroniczna iod@gminaslupca.pl; nr telefonu 697-028-583, 63 274-36-76; lub pisemnie na adres naszej siedziby.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii, sprostowania swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa – konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezałatwienie sprawy.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
9) Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl

Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna Kazuś

Prognoza oddziaływania na środowisko – zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słupca – tekst studium

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słupca – wersja PDF

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słupca – wersja JPG

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Uwarunkowania Gminy Słupca – wersja PDF

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Uwarunkowania Gminy Słupca – wersja JPG

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Słupca

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/