pismo - ilustracja

Obwieszczenie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko – OŚ.6220.15.2020

1 października 2020

Zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.)

informuję

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chłodni wraz z infrastrukturą techniczną oraz wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, realizowanego na dz. nr 29/7 i 30/4 obręb Kotunia, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy w piśmie z dnia 14.05.2020r. znak: ON-NS.9011.10.2020 wyraził opinię, że nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Pismem znak: ON-NS.9011.9.4.2020 z dnia 04.09.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy podtrzymał swoje stanowisko zawarte w opinii z dnia 14.05.2020r. znak: ON-NS.9011.10.2020.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-IV.4220.568.2020.NB.5 z dnia 13.07.2020r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu. Pismem znak: WOO-IV.4220.1241.2020.NB.2 z dnia 29.09.2020r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ponownie wyraził opinię, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem znak: PO.ZZŚ.3.435.1.145.2020.RG.3 z dnia 17.08.2020r. nie stwierdziło potrzeby oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Postanowieniem znak: OŚ.6220.15.2020 z dnia 01.10.2020r. Wójt Gminy Słupca stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Słupca, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko oraz dokonaniu niezbędnych uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.) – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca, wywieszone na tablicy Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Kotunia.
Zgodnie z art 49 k.p.a. obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Słupca

/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/