pismo gmina - ilustracja

Obwieszczenie o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów, na działce oznaczonej nr ew. 214 obręb Koszuty

8 października 2021

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735),

zawiadamiam

strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów, na działce oznaczonej nr ew. 214 obręb Koszuty, Gmina Słupca.
Informuję, że w toku powyższego postępowania: 

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią znak: WOO-IV.4220.977.2021.MDK.4 z dnia 24.09.2021., nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • Państwowe- Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem znak: PO.ZZŚ.3.435.252.2021.RG.2
    z dnia 24.09.2021r., nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy opinią znak: ON-NS.9011.9.20.2021 z dnia 01.07.2021r., stwierdził, że przeprowadzenie oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest wymagane.


Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. W związku z powyższym informuję, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu (Słupca, ul. Sienkiewicza 16,) pokój nr 23 w godzinach urzędowania oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzony materiał.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca, wywieszone na tablicy Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Koszuty i Kowalewo Góry.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Słupca

/-/ Grażyna Kazuś

 

 

 

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/