pismo - ilustracja

Obwieszczenie – OŚ.6220.18.2020

27 listopada 2020

Słupca, dn. 27 listopada 2020r.

Spełniając wymóg art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Słupca zawiadamia, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kochowo KR”, na dz. nr 114, 115/1, 115/2, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 obręb Kochowo, został złożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Raport wraz z jego uzupełnieniami został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Słupcy.
Ze względu na prawo udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko (wynikające z art. 79 cytowanej ustawy) zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków (pisemnie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej) w terminie 30 dni tj. od dnia 30.11.2020r. do dnia 30.12.2020r.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Słupca przy ul. Sienkiewicza 16,
62-400 Słupca, pokój nr 23, w godzinach urzędowania. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Słupca.
Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.) ustala się nowy termin załatwienia sprawy, tj. do dnia 29 stycznia 2021r.
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

  • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani
    w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.
    Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.) – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca, wywieszone na tablicy Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Kochowo i sołectwa Niezgoda.

Wójt Gminy Słupca

/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/