pismo - ilustracja

Obwieszczenie – OŚ 6220.18.2020

31 grudnia 2020

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.),

zawiadamiam

strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kochowo KR”, na dz. nr 114, 115/1, 115/2, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 obręb Kochowo.
Informuję, że w toku powyższego postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:

  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu (postanowienie znak: WOO-I.4221.103.2020.BM.6 z dnia 07.10.2020r.,)
  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Słupcy (opinia znak: ON-NS.9011.33.2020 z dnia 17.06.2020r., podtrzymana pismem znak: ON-NS.9011.10.2.2020 z dnia 07.11.2020r.),
  • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (postanowienie znak: PO.RZŚ.4360.64m.2020.BJ z dnia 18.09.2020r., podtrzymane pismem znak: PO.RZŚ.4360.64m.2020.BJ z dnia 20.11.2020r.),

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. W związku z powyższym informuję, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu (Słupca, ul. Sienkiewicza 16,) pokój nr 23 w godzinach urzędowania oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 5 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzony materiał.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.) – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca, wywieszone na tablicy Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Kochowo i sołectwa Niezgoda.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Słupca

/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/