pismo gmina - ilustracja

Obwieszczenie – OŚ.6220.20.2020

20 kwietnia 2021

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), w związku z art. 33 ustawy z dnia  3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247)

Wójt Gminy Słupca
informuje

że w dniu 29.03.2021r. wpłynęło odwołanie Pani Ewy Słyk, Pani Marzeny Łechtańskiej, Pani Aleksandry Łechtańskiej od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.20.2020 z dnia 16.03.2021r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu na działkach o nr ewid. 14/12 i 14/14 obręb Borki, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.

W dniu 20.04.2021r. odwołanie zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie.

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupcy (www.gminaslupca.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lądek, oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Borki.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Słupca

/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/