pismo - ilustracja

Obwieszczenie OŚ 6220.27.2020 – montaż tymczasowej, mobilnej Wytwórni Mas Bitumicznych

22 grudnia 2020

Słupca, dn. 22 grudnia 2020r.

OŚ 6220.27.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego montażu tymczasowej, mobilnej Wytwórni Mas Bitumicznych na działkach ewidencyjnych numer 80/5 i 245 obręb Kochowo, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.
Informuję, że w toku powyższego postępowania:
-Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu opinią z dnia 10.12.2020r. znak: PO.ZZŚ.3.435.1.399.2020.PP nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
-Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią znak: WOO-IV.4220.1694.2020.DG.2 z dnia 21.12.2020r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy opinią znak: ON-NS.9011.9.36.2020 z dnia 26.11.2020r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. W związku z powyższym informuję, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu (Słupca, ul. Sienkiewicza 16,) pokój nr 23 w godzinach urzędowania oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 5 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzony materiał.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a.
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.) – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca, wywieszone na tablicy Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Kochowo.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/