pismo gmina - ilustracja

Obwieszczenie OŚ.6220.28.2020

9 listopada 2020

Obwieszczenie

Na postawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. 2020, poz. 256 ze zm.) informuję o wszczęciu w dniu 06.11.2020r. na wniosek Pana Marka Szkudlarka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu wiertniczego- studziennego w obudowę i pompy głębinowe, umożliwiające pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, odwierconego na działce o numerze ewidencyjnym 79/3 w miejscowości Kotunia, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.) – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Kotunia.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16 w pokoju 23.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.

Zgodnie z art 49 k.p.a. obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/