Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca

26 kwietnia 2019

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych na działce 794/1 w miejscowości Kotunia.
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r. poz. 2081 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096),

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2019r. decyzji nr OŚ.6220.17.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w przedsięwzięcia.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, a także możliwości wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, pokój 23 w godzinach pracy Urzędu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081)- niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca: www.gmina.slupca.pl, wywieszone na tablicy Urzędu Gminy Słupca, tablicy ogłoszeń w miejscowości Kotunia oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/