Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca

26 listopada 2019

o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego o malarnię proszkową, na dz. nr 405/3 obręb Cienin Zaborny.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2071 ze zm.)


informuję


o wydaniu w dniu 26.11.2019r. decyzji nr OŚ.6220.6.2019 umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego o malarnię proszkową, na dz. nr 405/3 obręb Cienin Zaborny.
Niniejsza decyzja wraz z dokumentacją sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy
w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, pokój 23 w godzinach pracy Urzędu.
Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania o możliwości wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.
Niniejsza informacja zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca: www.gmina.slupca.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupca oraz tablicy ogłoszeń w Cieninie Zabornym.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/