Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca

29 maja 2024

Słupca, dnia 29.05.2024 r.


WÓJT GMINY SŁUPCA
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
GP.6730.1.2022


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SŁUPCA


o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy


Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)


zawiadamiam,


że w dniu 29.05.2024 r. została wydana decyzja znak: GP.6730.1.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na „rozbudowy fermy drobiu – budowy trzech obiektów inwentarskich do tuczu brojlera kurzego, zbiorników naziemnych na gaz płynny, silosów paszowych, zbiornika na ścieki przemysłowe, wagi samochodowej oraz konfiskatora sztuk padłych na terenie działki o nr ewid. 14/12 oraz na terenie części działki o nr ewid. 14/14 położonych obrębie ewidencyjnym Borki, gmina Słupca”, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Słupcy (ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca), w dniach pracy urzędu w godz. 730 do 1530, pokój nr 24.


Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 Kpa).
Obwieszczenie zostało udostępnione dnia 29.05.2024 r


Wójt Gminy Słupca
/-/ Bogdan Kukulski


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Słupca, który przetwarza te dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim stanowi o tym przepis prawa. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym oraz – w przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa – w celu wynikającym z treści tej zgody. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w określonych prawem sytuacjach – prawo do żądania usunięcia danych osobowych i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcie udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kontaktować się z Wójtem Gminy Słupca za pomocą adresu sekretariat@gminaslupca.pl . Szczegółowe zapisy klauzuli informacyjnej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Słupcy.

Obwieszczenie

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/