Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca.

11 kwietnia 2023

Obwieszczenie 

Wójta Gminy Słupca

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o:
podjęciu Uchwały Nr LXVI/358/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca
oraz
Uchwały nr LXVII/376/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/358/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca;
• przystąpieniu do sporządzenia wyżej wymienionej zmiany planów miejscowych;
• przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej projektu wyżej wymienionej zmiany planów miejscowych.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Dokumentacja jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. W/w uchwały dostępne również pod linkiem https://slupca.e-mapa.net/legislacja/mpzp/7202.html
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planów miejscowych oraz uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski do planu miejscowego należy składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres sekretariat@gminaslupca.pl , w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, e-mail: sekretariat@gminaslupca.pl , w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Słupca.

Załącznik

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/