Obwieszczenie – zawiadomienie

3 kwietnia 2019

Wójt Gminy Słupca, stosowanie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych na działce 794/1  w miejscowości Kotunia.
Informuję, że w toku powyższego postępowania:
-Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinią znak: PO.ZZŚ.3.435.1.4.2019.IW z dnia 15.01.2019r. nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Pismem znak: PO.ZZŚ.3.435.1.4.2019.IW.2 z dnia 28.03.2019r. podtrzymało swoją opinię z dnia 15.01.2019r.
– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią znak: WOO-IV.4220.19.2018. AK.4 z dnia 07.03.2019r., nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Postanowieniem znak: OŚ.6220.17.2018 z dnia 03.04.2019r. Wójt Gminy Słupca nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych na działce 794/1 w miejscowości Kotunia.
Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuje, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy (Słupca, ul. Sienkiewicza 16) w pokoju nr 23 w godzinach urzędowania oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 5 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.
Niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupcy (www.gmina.slupca.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Kotunia oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/