Obrazek z dokumentem

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji RGP.6220.8.2023.WN

8 maja 2024
Słupca, dn. 8 maja 2024r.
RGP.6220.8.2023.WN 
OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz.572) w związku z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094, ze zm.), 
 
Wójt Gminy Słupca
z a w i a d a m i a,
 
iż w dniu 08.05.2024r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w części miejscowości Piotrowice”
Niniejsza decyzja wraz z dokumentacją sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, pokój 22 w godzinach pracy Urzędu. 
Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania o możliwości wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.) – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Piotrowice.
 
Zgodnie z art 49 k.p.a. obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.
 
Bogdan Kukulski
/-/Wójt Gminy Słupca
 
 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/