Obwieszczenie – zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

10 kwietnia 2024

RGP.6220.8.2023.WN                                                                        


OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.) oraz art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775),


zawiadamiam


strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w części miejscowości Piotrowice”.


Informuję, że w toku powyższego postępowania:
-Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu opinią znak:
PO.ZZS.3.4901. 359. 2023. PP.3 z dnia 08. 04. 2024., nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
-Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak: WOOII.4220.266.2023.JS.1 z dnia 29. 12.2023T. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy pismem znak: ON-NS.9011. 9. 27. 2023 z dnia 22.12.2023T., wyraził opinię, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, nie jest wymagane.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k. p. a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
W związku z powyższym na podstawie art. IO § l k.p.a. informuję, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu (Słupca, ul.Sienkiewicza 16,) pokój nr 23 w godzinach urzędowania oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzony materiał.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p. a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz 1094 ze zm.) – mniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na strome Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca, wywieszone na tablicy Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Piotrowice.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.


N.W. tel. : (63) 274 36 76 wew. 33

Obwieszczenie

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/