Ogłoszenia Wójta Gminy Słupca z dnia 2 listopada 2020 roku

2 listopada 2020

Na podstawie §3 ust. 1 uchwały nr XL VII/254/10 Rady Gminy Słupca z dnia 29.10.2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami.

  1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii o projekcie programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  2. Przedmiotem konsultacji jest projekt programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  3. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 4 listopada 2020 r. i trwają do dnia 16 listopada 2020 r.
  4. Konsultacje odbywać się będą poprzez wyrażenie pisemnej opinii o projekcie programu o współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który zamieszczony będzie na stronie internetowej Gminy Słupca i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupca.
  5. Opinie należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: radagminy@gminaslupca.pl lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Słupcy.

Projekt Uchwały Rady Gminy Słupca z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (PDF, rozmiar pliku 372 KB)

Formularz zgłaszania opinii do projektu programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (Word, rozmiar pliku 14KB)

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/