Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę kotłów, pieców i palenisk na terenie gminy Słupca.

1 lutego 2024

OGŁOSZENIE
O NABORZE WNIOSKÓW
Wójt Gminy Słupca
ogłasza nabór wniosków
na wymianę kotłów, pieców i palenisk na terenie gminy Słupca w trybie ciągłym do wyczerpania środków w budżecie.


Budżet gminy Słupca na rok 2024 przeznacza środki finansowe w wysokości : 20 000,00zł
W przypadku wyczerpania środków w budżecie nabór wniosków zostanie zamknięty.
Zakończeniu prac i rozliczenie dotacji musi nastąpić najpóźniej do dnia 20 grudnia 2024 roku.


Dotacja może być przeznaczona na likwidację niskosprawnych nieekologicznych źródeł ciepła
w budynkach mieszkalnych i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi, to jest:


1) ogrzewaniem gazowym;
2) ogrzewaniem elektrycznym;
3) ogrzewaniem olejowym;
4) podłączeniem do sieci ciepłowniczej;
5) zainstalowaniem pomp ciepła;
6) zamontowaniem kotłów na biopaliwo, wióry, trociny drzewne, słoma, drewno prasowane typu pelet lub brykiet drzewny, pelet lub brykiet z odpadów roślinnych, ekogroszek, spełniające wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 (Warunkiem montażu kotła na ekogroszek, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu).


O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty i jednostki, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zwani dalej – podmiotami uprawnionymi. Jeżeli o dofinansowanie ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja – w zakresie w jakim dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia tej działalności – stanowi pomoc de minimis odpowiednio w rozumieniu:
a) rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r. z późn. zm.),
b) rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013r. z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L2013.352 z 24.12.2013, s.9, z późn.zm.),
c) rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L 2014.190.45).


Warunkiem uzyskania dotacji przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis jest przedłożenie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, określonych w:
a) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) – w przypadku pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013, albo
b) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) – w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie


Wysokość dotacji i warunki jej przyznania


1.Dotacja może być udzielona dla podmiotu który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wielorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, dla którego ustanowiono odrębną własność lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali.
2.Podmiot uprawniony może uzyskać dofinansowanie do wymiany niskosprawnego i nieekologicznego systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, o którym mowa w § 1 ust. 3, w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 2.000,00 zł dla budynku jednorodzinnego, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych i budynków wielorodzinnych wymieniających dotychczasowe niskosprawne i nieekologiczne systemy ogrzewania i instalujących w zamian jeden centralny system ogrzewania, nie więcej niż 4.000,00 zł.
3.Dotacja polegać będzie na zwrocie podmiotowi uprawnionemu części poniesionych kosztów inwestycyjnych (na zasadzie refundacji) na podstawie załączonych faktur lub rachunków potwierdzających rzeczywiście poniesione koszty inwestycyjne.
4.Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku.
5.Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski, lecz z różnych względów nie otrzymali w danym roku budżetowym dofinansowania, aby je uzyskać w kolejnym roku, zobowiązani są ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie.


Zasady otrzymania dotacji


1. O udzielenie dotacji może ubiegać się podmiot uprawniony, który dokona zmiany systemu
ogrzewania na proekologiczne na nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Słupcy i nie posiada zainstalowanego drugiego źródła ciepła ogrzewającego tą samą powierzchnię użytkową, a istniejący dotychczas system ogrzewania zostanie fizycznie zlikwidowany.
2. Od zasady likwidacji dotychczasowego systemu ogrzewania można odstąpić w przypadku:
1) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym;
2) zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym;
3) posiadania kominka opalanego drewnem bez płaszcza wodnego.


3. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:
1) podłączenia do sieci gazowej lub montażu zbiornika na gaz płynny LPG, wraz z zakupem kotła gazowego (od zaworu po gazomierzu w stronę budynku);
2) zakupu i montażu kotła na olej opałowy;
3) zakupu i montażu pomp ciepła (musi posiadać certyfikat potwierdzający wartość współczynnika COP zmierzonego zgodnie z jedną z obowiązujących norm);
4) zakupu i montażu ogrzewania elektrycznego, w tym z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych;
5) zakupu i montażu kotłów na biopaliwo wióry, trociny drzewne, słoma, drewno prasowane typu pelet lub brykiet drzewny, pelet lub brykiet z odpadów roślinnych, ekogroszek, spełniające wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012;
6) wartość podatku od towarów i usług (VAT) od w/w kosztów kwalifikowanych, jeśli dotowanemu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT.
4. Dotacją objęte są tylko takie urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i posiadają dopuszczenie do użytkowania na terenie Polski.
5. Dotacja może być przyznana wyłącznie na inwestycje nieoddziaływujące znacząco na środowisko, tj. w przypadku spalania paliw gazowych i olejowych, instalacje o mocy cieplnej do 25 MW.


6. Nie udziela się dotacji na:
a) wykonanie dokumentacji technicznej, projektów, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
b) budowę zewnętrznych sieci energetycznych i gazowych nie stanowiących własności Wnioskodawcy;
c) wykonanie odbioru instalacji gazowej, elektrycznej, kominowej;
d) pokrycie kosztów demontażu starego paleniska;
e) zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia budynku (lokalu);
f) zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej oraz grzejników


Sposób rozliczenia dotacji


1. Rozliczenie nastąpi po zawarciu umowy dotacji z Gminą Słupca oraz po zakończeniu prac
związanych ze zmianą systemu ogrzewania, najpóźniej do dnia 31 grudnia roku w którym zawarto umowę.
2. Przyznana dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych.


Załączniki:
1.Uchwała Nr LVIII/326/2022 Rady gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. W sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na modernizację budynków mieszkalnych oraz na wymianę kotłów, pieców i palenisk na terenie gminy Słupca
2.Wniosek o dotację

3.Ogloszenie o dotacji 2024

 

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/